ALGEMENE

VERKOOP

EN BETALINGSVOORWAARDEN

Glowing Solutions b.v.

De algemene verkoop

en betalingsvoorwaarden zijn geldig per 1 nov 2019.

Voor overeenkomsten gesloten voor deze datum, gelden de oude algemene

verkoop

en betalingsvoorwaarden

van Glowing Solutions b.v.

1.

Definities

1.1

Glowing Solutions b.v. te Meppel

1.2

Klant: natuurlijk of rechtspersoon.

1.3

Overeenkomst: tussen Glowing Solutions b.v. en Klant gesloten

overeenkomst met betrekking tot koop van (beveiligings)-

apparatuur en indien van toepassing de verlening van de

volgende diensten: installatie, helpdesk, service & onderhoud,

aansluiting op

meldkamer.

1.4

Apparatuur: roerende zaken

2.

Toepasselijkheid

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,

aanbiedingen, overeenkomsten en op alle rechtsverhoudingen

van GLOWING SOLUTIONS B.V. met derden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is

overeengekomen.

2.2

Klant bevestigt dat deze algemene voor

waarden ter hand zijn

gesteld, dat zij kennis heeft genomen van deze algemene

voorwaarden, en verklaart door het ondertekenen van de

overeenkomst akkoord te gaan met deze algemene

voorwaarden.

2.

3

De algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting

van andere voorwaarden. Wijzigingen zijn alleen geldig, indien

door GLOWING SOLUTIONS B.V. schriftelijk vastgelegd en bevestigd. GLOWING SOLUTIONS B.V. behoudt zich het

recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen

van d

e Algemene Voorwaarden na het tot stand komen van de

overeenkomst zullen pas in werking treden

,

nadat Klant

schriftelijk en/of digitaal op de hoogte is gebracht.

3.

Totstandkoming overeenkomst

3.1.

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte

aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of

soortgelijke mededeling verplicht GLOWING SOLUTIONS B.V. niet tot het sluiten

van een overeenkomst met Klant. Bovendien behoudt GLOWING SOLUTIONS B.V. zich het recht voor de overeenkomsten te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3.2

Aanbieding en van GLOWING SOLUTIONS B.V. zijn steeds vrijblijvend en kunnen

Slechts zonder afwijking worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk

geval geacht te zijn verworpen, indien dit niet binnen 14 dagen is aanvaard.

3.3

GLOWING SOLUTIONS B.V. is te allen tijde gerechtigd de rechten en

verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

Klant verklaart zich reeds nu voor als dan door ondertekening

van deze overeenkomst akkoord met de overdracht.

4.

Garantie

4.1

GLOWING SOLUTIONS B.V. verbindt zich om vanaf datum installatie gedurende

de Garantie periode, zoals gemeld in de overeenkomst, met een

maximum van 5 jaar aan de Apparatuur alle noodzakelijke

reparaties te verrichten. GLOWING SOLUTIONS B.V. is gerechtigd Apparatuur of

enig onderdeel daarvan ter uitvoering voor reparaties terug te

nemen en/of te vervangen door gelijke of gelijksoortige

Apparatuur en/of onderdeel(en).

4.2

Gedurende de garantieperiode, zoals bedoeld in artikel 4.1,

altijd te rekenen vanaf de dag van installatie, zijn voorrijd,arbeids-

en apparatuurskosten voor het verhelpen van storingen

voor rekening van GLOWING SOLUTIONS B.V.. Met uitzondering van de gevallen

genoemd in 4.4. In de in 4.4 genoemde uitzonderingsgevallen

zullen de kosten die hieruit ontstaan zijn door GLOWING SOLUTIONS B.V. aan

Klant in rekening worden gebracht.

4.3

Werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.1 en artikel

4.2 zullen altijd plaatsvinden op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.

Werkzaamheden als bedoeld in dit artikel die door GLOWING SOLUTIONS B.V.

voor 08.00 en/of na 17.00 uur en/of buiten officiële werkdagen moeten

worden uitgevoerd, zullen aan Klant in rekening worden

gebracht.

4.4

De garantie vervalt in de navolgende gevallen:

  1. Bij het niet naleven van bedieningsvoorschriften.
  2. Indien GLOWING SOLUTIONS B.V. niet in staat wordt gesteld werkzaamheden

in het kader van het Service & Onderhoud Abonnement uit te voeren.

  1. Indien aan apparatuur werkzaamheden worden uitgevoerd

door derden, welke niet in opdracht van GLOWING SOLUTIONS B.V. de werkzaamheden verrichten.

  1. Indien Klant door of vanwege GLOWING SOLUTIONS B.V. of fabrikant aan of in apparatuur aangebrachte zegels verbreekt, dan wel in/aan

Apparatuur enige wijziging aanbrengt.

  1. Storingen te wijten dan wel veroorzaakt door brand, inbraak, bliksem, storm,

vocht, (on)gedierte, overspanning of enig ander

voorval niet te wijten aan GLOWING SOLUTIONS B.V.

  1. Storingen, veroorzaakt door telefoon en/of andere(kabel-) internetverbindingen.
  2. Andere oorzaken, die niet aan GLOWING SOLUTIONS B.V. zijn te wijten en niet voor

haar risico komen.

4.5

Op accu’s en batterijen wordt geen garantie verstrekt, tenzij

anders schriftelijk overeengekomen.

4.6

Indien er geen Service & Onderhoud Abonnement is afgesloten

met GLOWING SOLUTIONS B.V. wordt geen garantie verstrekt op Apparatuur

5.

Installatie

5.1

Installatie van Apparatuur en werkzaamheden aan Apparatuur

kunnen door GLOWING SOLUTIONS B.V. worden uitgevoerd dan wel uitsluitend in

opdracht van GLOWING SOLUTIONS B.V. door derden.

5.2

Klant draagt op de datum van installatie zorg voor de juiste

plaatsruimte en doorgangsmogelijkheden om de aanvoer en de

montage van Apparatuur vlot te doen verlopen.

Klant draagt voorts zorg voor de noodzakelijke telefoon en/of andere (kabel-)

verbindingen, teneinde Apparatuur te doen functioneren,

waarbij Klant de door de overheid vastgestelde veiligheidseisen

in acht dient te nemen.

Verder draagt Klant er zorg voor dat GLOWING SOLUTIONS B.V.

de montage van Apparatuur ononderbroken kan voortzetten.

Indien GLOWING SOLUTIONS B.V. bij uitvoering van de werkzaamheden wordt

gehinderd of de werkzaamheden moeten worden uitgesteld te wijten aan

Klant en/of derden, zullen de kosten daarvan bij Klant in rekening worden gebracht.

5.3

In geval van vertraging of enige andere verhindering in de uitvoering van

de overeenkomst aan de zijde van GLOWING SOLUTIONS B.V. blijven de

rechten van GLOWING SOLUTIONS B.V. onverminderd van kracht.

De overeenkomst kan niet ontbonden worden op grond van in dit lid genoemde

redenen.

5.4

Apparatuur wordt gemonteerd op basis van ononderbroken montage en zicht

werk en op een wijze zoals de situatie was op het moment van opname, exclusief

hak-, frees-, graaf-, breek-, schilderwerk, hoogtewerk indien deze meer bedraagt

dan 2,50 meter en bedrading uit zicht middels platte goot of Pvc-buis.

Het moment van opname is gelijk aan het tijdstip van ondertekening van de

overeenkomst.

5.5

Klant zal alleen gebruik maken van ter zake kundige personen voor het gebruik van Apparatuur.

Daartoe zal Klant één persoon aanwijzen, die door GLOWING SOLUTIONS B.V.

eenmalig zal worden geïnstrueerd ter zake het gebruik van Apparatuur.

5.6

Bij aanvang van het installatiewerk dient Klant aanwezig te zijn voor het definitief

bepalen van de plaatsing van de apparatuur.

Indien Klant niet aanwezig is bij aanvang installatie, zal de monteur conform

oorspronkelijke tekening alsmede indien

noodzakelijk naar eigen inzicht de installatie installeren.

5.7

GLOWING SOLUTIONS B.V. houdt zich het recht voor

wijzigingen tijdens of na installatie van Apparatuur als meerwerk in rekening te

brengen, Hetgeen ook geldt in geval van wijziging van de oorspronkelijke opdracht, en in het geval van onvoorziene omstandigheden.

Meerwerk dient schriftelijk tussen Klant en GLOWING SOLUTIONS B.V. worden

bevestigd.

5.8

Door ondertekening van het opleveringsbewijs(werkbon), verklaren partijen dat het

installatiewerk door partijen is gecontroleerd, de werking

van de apparatuur aan Klant is uitgelegd, dat Klant de uitleg heeft begrepen en

dat de oplevering door Klant akkoord is bevonden.

Klant is verplicht het opleveringsbewijs te tekenen.

5.9

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verplicht Klant zich door

ondertekening van de overeenkomst om de installatie en

alle daaruit voortvloeiende verplichtingen binnen 1 jaar na orderdatum af te nemen.

Indien dit niet het geval is, behoud GLOWING SOLUTIONS B.V. zich het recht voor de prijs te verhogen met 5% per jaar.

6.

Eigendomsvoorbehoud

6.1

De eigendom van Apparatuur gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering pas

over op Klant, nadat Klant al hetgeen. Klant krachtens de overeenkomst(en) aan

GLOWING SOLUTIONS B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan,

en in geval de volledige storneringstermijn in geval van automatische incasso nog

niet is verlopen.

6.2

Voordat de eigendom van Apparatuur op Klant overgaat, is Klant niet gerechtigd

Apparatuur te verkopen, te leveren, te vervreemden, aan derden te verhuren of in

gebruik te geven, aan derden te verpanden of anderszins ten behoeve van

derden te bezwaren
6.3

Indien en zolang GLOWING SOLUTIONS B.V. eigenaar is van Apparatuur, zal Klant GLOWING SOLUTIONS B.V.

onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer Apparatuur in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op

(enig onderdeel van) Apparatuur. Klant zal de (beslag leggende) deurwaarder wijzen op de eigen domsrechten van GLOWING SOLUTIONS B.V..

6.4

Bij surseance van betaling, faillissement of WSNP zal Klant de bewindvoerder of

curator wijzen op de (eigendoms)rechten van GLOWING SOLUTIONS B.V.

Tevens zal Klant GLOWING SOLUTIONS B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen.

7.

Service & Onderhoud Abonnement

7.1

Inbegrepen zijn telefonische support.

7.2

Eenmaal per jaar tenzij anders vastgelegd, wordt door GLOWING SOLUTIONS B.V. preventief onderhoud

uitgevoerd aan Apparatuur of in opdracht van GLOWING SOLUTIONS B.V. door

derden, inbegrepen hierbij zijn de voorrijkosten en arbeidsloon. De arbeid welke

wordt verricht tijdens het onderhoud en wat niet direct gerelateerd is aan het

onderhoud zal op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

7.3

Onderhoud wordt uitgevoerd naar een daartoe gemaakte afspraak met Klant.

7.4

De werkzaamheden worden binnen normale kantoortijden uitgevoerd. Indien op

verzoek van Klant de werkzaamheden buiten kantoortijden moeten worden verricht, zal een toeslag in rekening worden gebracht, met welke verhoging

Klant reeds nu voor als dan akkoord gaat.

7.5

Kosten voor het vervangen van batterijen en accu komen te allen tijde voor

rekening van Klant tenzij anders schriftelijk

overeengekomen. Onderdelen die door slijtage of kwaliteitsvermindering moeten

worden vervangen, omdat de

werking van de apparatuur hierdoor vermindert en (waarvoor geen garantiebepaling (meer) geldt), zullen bij Klant in rekening gebracht worden.

8.

Meldkamer Abonnement

8.1

Apparatuur wordt aangesloten op een door GLOWING SOLUTIONS B.V. aan te wijzen

meldkamer. Een meldkamerabonnement is alleen mogelijk in combinatie met een

Service & Onderhoud Abonnement.

8.2

GLOWING SOLUTIONS B.V. houdt zich het recht voor te allen tijde van meldkamer te wijzigen.

9.

Looptijden, ingangsdata en opzegtermijnen

9.1

Tenzij anders overeengekomen gelden de navolgende looptijden:

Service en Onderhoud Abonnement: 5 jaar

Meldkamer Abonnement: 5 jaar.

9.2

Het Service & Onderhoud en Meldkamer Abonnement gaan in op de dag van

installatie en oplevering van het systeem.

9.3

Abonnementen voor Service & Onderhoud en voor aansluiting op de meldkamer

worden zonder opzegging na 3 of 5 jaar met telkens 1 jaar verlengd. Wanneer u het (de) abonnement(en) wenst te beëindigen, dient u deze minimaal 3 maanden voor het

verstrijken van de aanvankelijke of verlengde looptijd aangetekend schriftelijk

op te zeggen.

9.4

Gedurende de abonnementsperiode zullen de overeengekomen

abonnementstarieven niet zonder schriftelijke bekendmaking worden verhoogd.

Bij verlenging van de abonnementsperiode heeft GLOWING SOLUTIONS B.V.

het recht om de abonnementstarieven te verhogen minimaal met het CBS

indexcijfer tot een maximum van 10%.

10.

Verhuizing

10.1

Verhuizing(en) van Klant levert geen grond voor beëindiging van de overeenkomst

(en) op. Klant wordt gehouden aan zijn/haar

verplichtingen tot einde overeenkomst(en).

10.2

Klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst te laten voortzetten door de nieuwe eigenaar en/of bewoner/gebruiker

van het pand, nadat deze heeft verklaard dat hij de rechten en verplichten voortvloeiend uit de overeenkomst volledig overneemt.

10.3

Klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst voor te zetten op het nieuwe adres. GLOWING SOLUTIONS B.V. zal, voor zover mogelijk, haar

medewerking hieraan verlenen. De kosten voor demontage, en her installeren komen voor rekening van de Klant.

11

Betalingscondities

11.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient Klant de factuur(en) en/of de eventueel overige krachtens de

overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder zich op enige korting,

verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdig betalen is.

Klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling door GLOWING SOLUTIONS B.V. is vereist.

11.2

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Klant minimaal 10 werkdagen voor eerst geplande installatiedatum 50% van de

contract waarde te voldoen.

11.3

GLOWING SOLUTIONS B.V. is gerechtigd alle garantie,-service,-controle. En installatiewerkzaamheden op te schorten totdat cliënt aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan

11.4

De verplichting tot betaling van de koopsom blijft bestaan ondanks een lease-of andere kredietaanvraag. Slechts indien

deze aanvraag door de bank of een derde is gehonoreerd, beperkt de verplichting tot betaling aan GLOWING SOLUTIONS B.V. zich tot die bedragen

die niet zijn gefinancierd. De eventueel door Klant gefinancierde bedragen worden door de bank of de derde rechtstreeks aan GLOWING SOLUTIONS B.V.

betaald.

11.5

In geval van uitstel van de eerst geplande installatiedatum voor een periode langer dan 30 dagen is Klant verplicht 30% van de

contract waarde binnen 14 dagen na bevestiging door GLOWING SOLUTIONS B.V.

als aanbetaling te voldoen.

11.6

Indien Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.

Klant is 1,5% rente per maand verschuldigd vanaf vervaldag van de in rekening gebrachte bedragen.

Verder is Klant gehouden tot vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen kosten van advocaten

deurwaarders en incassobureaus.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rentes met een minimum van Euro 500,00. De gerechtelijke kosten zijn de

werkelijk gemaakte kosten.

11.7

Indien Klant in verzuim is zal het volledige factuurbedrag opeisbaar zijn, alsmede de nog niet vervallen termijnen ter zake

de te leveren abonnementen zullen per direct opeisbaar zijn.

11.8

De abonnementskosten worden per vooruitbetaling naar keuze, ieder kwartaal of jaarlijks middels automatische incasso of factuur voldaan,

indien GLOWING SOLUTIONS B.V. de abonnementskosten niet kan incasseren behoud zij zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.

11.9

GLOWING SOLUTIONS B.V. stelt de factuur kosteloos elektronisch beschikbaar, en kan een vergoeding in rekening brengen voor het versturen van een

papieren factuur.

11.10

Alle wijzigingen in heffingen van overheidswege zullen aan u worden doorberekend.

12 Verzuim/ontbinding

12.1

Indien Klant in verzuim is met het nakomen van zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de overeenkomst, heeft GLOWING SOLUTIONS B.V. de

mogelijkheid nakoming te vragen, dan wel zonder dat daarvoor ingebrekestelling noodzakelijk is de overeenkomst buiten rechte

te ontbinden zonder gehoudenheid tot schade vergoeding. Bovendien heeft GLOWING SOLUTIONS B.V. bij verzuim van Klant zonder dat

ingebrekestelling daartoe nood zakelijk is het recht de uitvoering van de overeenkomst, dienstverlening daaronder begrepen,

op te schorten.

12.2

In geval Klant in surseance van betaling gaat, of toetreedt tot de regeling op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen, of failliet wordt verklaard, en/of er beslag op de

Apparatuur is gelegd, heeft GLOWING SOLUTIONS B.V. het recht haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst buiten rechte zonder

gehoudenheid tot schadevergoeding te ontbinden.

12.3

Klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen, Klant is aansprakelijk voor alle schade, waaronder

begrepen, maar niet beperkt tot, de periodieke vergoeding(en) uit hoofde van de Overeenkomst voor de resterende duur van

de minimale contract periode.

13

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1

Klant en GLOWING SOLUTIONS B.V. verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan dat op de overeenkomst uitsluitend Nederlands recht van toepassing is.

13.2

Voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders voorschrijven zal de Arrondissementsrechtbank Zwolle bij

uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van vorderingen voortvloeiende uit de overeenkomst, tenzij GLOWING SOLUTIONS B.V. er de voorkeur aan

geeft de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank onder wiens competentie Klant valt.

14

Slotbepalingen

14.1

Afspraken buiten de overeenkomst binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van GLOWING SOLUTIONS B.V. zijn bevestigd.

14.2

Wanneer Klant de bepalingen opgenomen in de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, verbeurt Klant ten gunste van GLOWING SOLUTIONS B.V. een

direct opeisbare boete ad Euro 2.500,00 welke boete onverminderd laat het recht van GLOWING SOLUTIONS B.V. op vergoeding van de door

GLOWING SOLUTIONS B.V. geleden schade.

14.2

Het is Klant verboden al dan niet middels derden, werkzaamheden uit te (doen) laten voeren aan Apparatuur.

Verder is het Klant verboden zelf dan wel middels derden, de software te (doen) demonteren dan wel uit de installatie te verwijderen.